Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků
s lehkým mentálním postižením
Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2005
2
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Č.j. 27002/2005-22 V Praze dne 29. srpna 2005
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se
mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Čl. 1
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy mění v souladu s § 4
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání. Změny jsou uvedeny
v Příloze č. 1 tohoto opatření.
Čl. 2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje úplné znění
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, které je
uvedeno v Příloze č. 2 tohoto opatření.
Čl. 3
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.
Ministryně:
JUDr. Petra Buzková, v.r.
Rámcový vzdělávací
program
pro základní vzdělávání
(se změnami provedenými k 1. 9. 2005)
Praha 2005
Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
4
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovali:
Celková gesce přípravy dokumentu
Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý
Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy
Jaroslav Jeřábek, Romana Lisnerová, Adriena Smejkalová, Jan Tupý
Autoři a konzultanti jednotlivých částí dokumentu (VÚP)
Jan Balada, Jiří Brant, Eva Brychnáčová, Josef Herink, Taťána Holasová, Viola Horská, Dagmar
Hudecová, Lucie Hučínová, Alexandros Charalambidis, Zdeněk Jonák, Stanislava Krčková, Alena
Kůlová, Romana Lisnerová, Jan Maršák, Jiřina Masaříková, Jindřiška Nováková, Markéta Pastorová,
Hana Pernicová, Václav Pumpr, Marie Rokosová, Adriena Smejkalová, Kateřina Smolíková, Jitka
Tůmová, Jan Tupý, Jana Zahradníková, Marcela Zahradníková
Externí autoři a zpracovatelé podkladových textů
Zdeněk Beneš, Jan Jirák, Věra Jirásková, Marie Kubínová, Danuše Kvasničková, Josef Valenta, Eliška
Walterová, Sylva Macková, Jaroslav Provazník, Jana Zapletalová, odbor 24 MŠMT
Externí spolupracovníci a poradci
Učitelé a ředitelé pilotních škol, kteří ověřovali tvorbu školních vzdělávacích programů
Rady pro jednotlivé vzdělávací oblasti a vzdělávací obory, jejichž členy byli učitelé základních škol
a víceletých středních škol, pedagogických fakult, odborných fakult vysokých škol a dalších institucí
a asociací
Odbor 22 MŠMT pod vedením Karla Tomka
Zástupci projektu Zdravá škola
Účastníci veřejné diskuse ke 3. verzi RVP ZV
Obsah Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
5
Obsah
ČÁST A
1 VYMEZENÍ RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ V SYSTÉMU KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ ....................................... 9
1.1 SYSTÉM KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ..................................................................................... 9
1.2 PRINCIPY RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ................ 10
1.3 TENDENCE VE VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ NAVOZUJE A PODPORUJE RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ................................................................................... 10
ČÁST B
2 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ........................................................ 11
2.1 POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY............................................................................................... 11
2.2 ORGANIZACE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ................................................................................ 11
2.3 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ...................................................................................... 11
2.4 ZÍSKÁNÍ STUPNĚ VZDĚLÁNÍ A UKONČENÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ..................................... 11
ČÁST C
3 POJETÍ A CÍLE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ................................................................... 12
3.1 POJETÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ........................................................................................... 12
3.2 CÍLE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.............................................................................................. 12
4 KLÍČOVÉ KOMPETENCE........................................................................................................ 14
5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI........................................................................................................... 18
5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ............................................................................... 20
5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ............................................................................... 22
5.1.2 CIZÍ JAZYK................................................................................................................... 26
5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE....................................................................................... 29
5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ............................................................................ 30
5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ......................................................... 34
5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE................................................ 35
5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT......................................................................................................... 37
5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT .............................................................................................. 39
5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST.................................................................................................... 43
5.5.1 DĚJEPIS........................................................................................................................ 44
5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ........................................................................................ 48
5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA............................................................................................................ 51
5.6.1 FYZIKA ......................................................................................................................... 52
5.6.2 CHEMIE......................................................................................................................... 54
5.6.3 PŘÍRODOPIS................................................................................................................. 57
5.6.4 ZEMĚPIS (GEOGRAFIE) ............................................................................................. 60
5.7 UMĚNÍ A KULTURA............................................................................................................. 64
5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA................................................................................................. 66
5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA............................................................................................. 69
5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ .............................................................................................................. 72
5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ.............................................................................................. 74
5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA ................................................................................................. 76
5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE...................................................................................................... 81
5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ........................................................................................... 82
5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY ................................................................................ 87
5.10.1 DALŠÍ CIZÍ JAZYK..................................................................................................... 87
5.10.2 DRAMATICKÁ VÝCHOVA....................................................................................... 88
Obsah Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
6
6 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA............................................................................................................. 90
6.1 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA............................................................................. 90
6.2 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA...................................................................... 93
6.3 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH......... 95
6.4 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA............................................................................................ 97
6.5 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA ...................................................................................... 99
6.6 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA ....................................................................................................... 101
7 RÁMCOVÝ UČEBNÍ PLÁN..................................................................................................... 104
7.1 POZNÁMKY K RÁMCOVÉMU UČEBNÍMU PLÁNU ..................................................................... 105
7.2 POZNÁMKY KE VZDĚLÁVACÍM OBLASTEM............................................................................. 106
ČÁST D
8 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI .................. 108
8.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM......... 108
8.2 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM........................................................... 110
9 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ........................................................... 111
10 MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, HYGIENICKÉ, ORGANIZAČNÍ A JINÉ PODMÍNKY
PRO USKUTEČŇOVÁNÍ RVP ZV.......................................................................................... 113
11 ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU............... 116
SLOVNÍČEK POUŽITÝCH VÝRAZŮ.......................................................................................... 121
Příloha
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - příloha upravující
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
7
Poznámky:
Pokud není určeno jinak, platí vše, co je v RVP ZV stanoveno pro 2. stupeň základního
vzdělávání (resp. pro 6. – 9. ročník), i pro odpovídající ročníky šestiletých a osmiletých
gymnázií.
Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická kategorie nebo
označení profesní skupiny, tj. žák i žákyně, učitel i učitelka atd.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
8
Část A Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
9
Část A
1 Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů
1.1 Systém kurikulárních dokumentů
V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu
rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se do vzdělávací soustavy
zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární
dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní (viz graf 1).
Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání
a rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Národní program vzdělávání vymezuje počáteční
vzdělávání jako celek. RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy –
předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy
(dále jen ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách1.
Národní program vzdělávání, rámcové vzdělávací programy i školní vzdělávací programy jsou
veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.
Graf 1 - Systém kurikulárních dokumentů
Legenda: RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání a příloha Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
(RVP ZV–LMP); RVP GV – Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání; RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy pro
střední odborné vzdělávání.
* Ostatní RVP – rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje školský zákon – Rámcový vzdělávací program pro
základní umělecké vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro jazykové vzdělávání, případně další.
1 ŠVP si vytváří každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP. Pro tvorbu ŠVP mohou školy využít tzv.
Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů (dále jen Manuál), který je vytvářen ke každému RVP. Manuál
seznamuje s postupem tvorby ŠVP a uvádí způsoby zpracování jednotlivých částí ŠVP s konkrétními příklady.
OSTATNÍ
RVP*
ŠKOLNÍ
ÚROVEŇ
STÁTNÍ
ÚROVEŇ
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
RVP PV RVP ZV
příloha
RVP ZV–LMP
RVP GV
RVP SOV
NÁRODNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ
Část A Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
10
Rámcové vzdělávací programy:
_ vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost
se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě;
_ vycházejí z koncepce celoživotního učení;
_ formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap
vzdělávání;
_ podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání.
1.2 Principy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
RVP ZV:
_ navazuje svým pojetím na RVP PV a je východiskem pro koncepci rámcových vzdělávacích
programů pro střední vzdělávání;
_ vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků, včetně
vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých středních škol;
_ specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci základního
vzdělávání;
_ vymezuje vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo2;
_ zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata s výrazně formativními
funkcemi;
_ podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho vhodného
propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod, forem výuky
a využití všech podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků;
_ umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami;
_ je závazný pro všechny střední školy při stanovování požadavků přijímacího řízení pro vstup do
středního vzdělávání.
RVP ZV je otevřený dokument, který bude v určitých časových etapách inovován podle
měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů se ŠVP i podle měnících se potřeb a zájmů žáků.
1.3 Tendence ve vzdělávání, které navozuje a podporuje Rámcový vzdělávací program pro
základní vzdělávání3
_ zohledňovat při dosahování cílů základního vzdělávání potřeby a možnosti žáků
_ uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností žáků
a využívat vnitřní diferenciaci výuky
_ vytvářet širší nabídku povinně volitelných předmětů pro rozvoj zájmů a individuálních
předpokladů žáků
_ vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na účinné motivaci,
spolupráci a aktivizujících metodách výuky
_ prosadit změny v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálnímu hodnocení
jejich výkonů a širšímu využívání slovního hodnocení
_ zachovávat co nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní skupiny žáků a oslabit důvody
k vyčleňování žáků do specializovaných tříd a škol
_ zvýraznit účinnou spolupráci s rodiči žáků.
2 Žáci s lehkým mentálním postižením se vzdělávají podle přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání. Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem, kteří navštěvují základní školu
speciální, se vzdělávají podle samostatného rámcového vzdělávacího programu.
3 Podrobněji viz Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha) – s. 47 – 51.
Část B Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
11
Část B
2 Charakteristika základního vzdělávání
Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základní vzdělání, se realizuje oborem vzdělání
základní škola. V souladu se školským zákonem je pro realizaci základního vzdělávání vydán
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.
2.1 Povinnost školní docházky
Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky. Plnění povinnosti školní
docházky se řídí § 36 až § 43 školského zákona.
2.2 Organizace základního vzdělávání
Organizaci základního vzdělávání včetně možnosti zřízení přípravných tříd základní školy
upravuje § 46 a § 47 školského zákona. Průběh základního vzdělávání se řídí § 49 a § 50 školského
zákona. Podrobnosti o organizaci a průběhu základního vzdělávání stanoví Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo) ve vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
nadaných.
2.3 Hodnocení výsledků vzdělávání
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 školského zákona. Podrobnosti
o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
2.4 Získání stupně vzdělání a ukončení základního vzdělávání
Získání stupně vzdělání se řídí § 45 školského zákona a ukončení základního vzdělávání § 54
a § 55 školského zákona.
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
12
Část C
3 Pojetí a cíle základního vzdělávání
3.1 Pojetí základního vzdělávání
Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou
etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, organizačně
a didakticky navazujících stupních.
Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního
vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na
poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem
a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě
a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.
Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které
jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému
a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana
našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém
rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy
se životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby
poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší
odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy.
Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které
stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje,
aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo
v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke
studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení
a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být
postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka
a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se
chyby a pracovat s ní.
V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim
umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále
vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet na životě společnosti.
3.2 Cíle základního vzdělávání
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence
a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké
životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:
??umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
??podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
??vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
??rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní
i druhých
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
13
??připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
??vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
??učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný
??vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
??pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní
životní a profesní orientaci
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
14
4 Klíčové kompetence
Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází
z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence
jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské
společnosti.
Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na
úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti.
Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek
v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří
v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního
vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří
neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu.
Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou
multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu
vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací
obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.
Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně
zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému
a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí.
V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence
k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence
občanské; kompetence pracovní.
Kompetence k učení
Na konci základního vzdělávání žák:
_ vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje
a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
_ vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je
efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
_ operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do
širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
_ samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
_ poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či
problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky
zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
15
Kompetence k řešení problémů
Na konci základního vzdělávání žák:
_ vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém,
přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů
a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
_ vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky,
využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se
odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
_ samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické,
matematické a empirické postupy
_ ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
_ kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za
svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Kompetence komunikativní
Na konci základního vzdělávání žák:
_ formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle
a kultivovaně v písemném i ústním projevu
_ naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
_ rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků
a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je
využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění
_ využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci
s okolním světem
_ využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
16
Kompetence sociální a personální
Na konci základního vzdělávání žák:
_ účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce
v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje
kvalitu společné práce
_ podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby
poskytne pomoc nebo o ni požádá
_ přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat
s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska
a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
_ vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný
rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské
Na konci základního vzdělávání žák:
_ respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do
situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti
fyzickému i psychickému násilí
_ chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých
práv a povinností ve škole i mimo školu
_ rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc
a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
_ respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj
k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění
a sportovních aktivit
_ chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na
kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného
rozvoje společnosti
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
17
Kompetence pracovní
Na konci základního vzdělávání žák:
_ používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní
povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
_ přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti
a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany
životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
_ využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního
rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání
a profesním zaměření
_ orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho
realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
18
5 Vzdělávací oblasti
Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti
vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo
více obsahově blízkými vzdělávacími obory:
_ Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)
_ Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)
_ Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie)
_ Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět)
_ Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)
_ Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)
_ Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)
_ Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
_ Člověk a svět práce (Člověk a svět práce)
Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou v úvodu vymezeny Charakteristikou vzdělávací oblasti,
která vyjadřuje postavení a význam vzdělávací oblasti v základním vzdělávání a charakterizuje
vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů dané vzdělávací oblasti. Dále je v této části
naznačena návaznost mezi vzdělávacím obsahem 1. stupně a 2. stupně základního vzdělávání.
Na charakteristiku navazuje Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Tato část vymezuje, k čemu
je žák prostřednictvím vzdělávacího obsahu veden, aby postupně dosahoval klíčových kompetencí.
Praktické propojení vzdělávacího obsahu s klíčovými kompetencemi je dáno tím, že si škola na
základě cílového zaměření vzdělávací oblasti stanovuje ve ŠVP výchovné a vzdělávací strategie
vyučovacích předmětů – viz graf 2.
Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů (včetně doplňujících vzdělávacích oborů4) je tvořen
očekávanými výstupy a učivem5. V rámci 1. stupně je vzdělávací obsah dále členěn na 1. období (1. až
3. ročník) a 2. období (4. až 5. ročník). Toto rozdělení má školám usnadnit distribuci vzdělávacího
obsahu do jednotlivých ročníků.
Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené, využitelné v běžném životě
a ověřitelné. Vymezují předpokládanou způsobilost využívat osvojené učivo v praktických situacích
a v běžném životě. RVP ZV stanovuje očekávané výstupy na konci 3. ročníku (1. období) jako
orientační (nezávazné) a na konci 5. ročníku (2. období) a 9. ročníku jako závazné6.
Učivo je v RVP ZV strukturováno do jednotlivých tematických okruhů (témat, činností) a je
chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů. Pro svoji informativní a formativní funkci
tvoří nezbytnou součást vzdělávacího obsahu. Učivo, vymezené v RVP ZV, je doporučené školám
k distribuci a k dalšímu rozpracování do jednotlivých ročníků nebo delších časových úseků. Na úrovni
ŠVP se stává učivo závazné.
Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů škola rozčlení do vyučovacích předmětů
a rozpracuje, případně doplní v učebních osnovách podle potřeb, zájmů, zaměření a nadání žáků tak,
aby bylo zaručené směřování k rozvoji klíčových kompetencí.
Z jednoho vzdělávacího oboru může být vytvořen jeden vyučovací předmět nebo více
vyučovacích předmětů, případně může vyučovací předmět vzniknout integrací vzdělávacího obsahu
více vzdělávacích oborů (integrovaný vyučovací předmět). RVP ZV umožňuje propojení (integraci)
vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, případně vzdělávacích oborů. Integrace
4 Doplňující vzdělávací obory jsou obory, které doplňují a rozšiřují vzdělávací obsah základního vzdělávání.
5 Vzdělávací obsah pro žáky s lehkým mentálním postižením stanovuje příloha tohoto dokumentu.
6 Pokud povaha zdravotního postižení objektivně neumožňuje naplnění některých očekávaných výstupů z RVP ZV, je
možné ve ŠVP nahradit příslušné očekávané výstupy takovými, které lépe vyhovují vzdělávacím možnostem žáků se
zdravotním postižením.
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
19
vzdělávacího obsahu musí respektovat logiku výstavby jednotlivých vzdělávacích oborů. Základní
podmínkou funkční integrace je kvalifikovaný učitel.
Záměrem je, aby učitelé při tvorbě školních vzdělávacích programů vzájemně spolupracovali,
propojovali vhodná témata společná jednotlivým vzdělávacím oborům a posilovali nadpředmětový
přístup ke vzdělávání.
Úroveň RVP Úroveň ŠVP
Klíčové kompetence
Cíle základního vzdělávání Výchovné a vzdělávací
strategie školy
Cílové zaměření Výchovné a vzdělávací strategie
vzdělávacích oblastí vyučovacích předmětů
Vzdělávací obsah Učební osnovy
Očekávané výstupy Rozpracované výstupy
Učivo Rozpracované učivo
Graf 2 - Směřování k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
20
5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně
vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné
vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi
a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se
vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech
Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk7.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro
kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech
vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje
žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného
vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí
interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních
situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro
přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární
výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst
s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu
různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah.
Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné
podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky
k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného
a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují
i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody
a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku
vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat
jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném
díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní
čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají
k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové
orientace a obohatit jejich duchovní život.
Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické
výchovy, zařazené v RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor.
Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují
oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ
a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.
Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility
jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění.
Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.
7 Další cizí jazyk je do roku 2011/2012 vymezen jako doplňující vzdělávací obor s disponibilní časovou dotací 6 hodin na
2. stupni. Znamená to, že škola musí všem žákům nabídnout Další cizí jazyk ve formě volitelného předmětu. Vzdělávací
obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je vymezen v kapitole 5.10.
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
21
Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky
pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka.
Vzdělávání v Cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje
k dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)8.
Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce
mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane
předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
_ chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj
národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého
a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání
_ rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro
rozvoj osobního i kulturního bohatství
_ vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání
a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
_ zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
_ samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými
a literárními prameny i s texty různého zaměření
_ získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku
prosazení sebe sama
_ individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků,
k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém
textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání
8 Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, sociolingvistické,
pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným
jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky.
Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají
(např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat
prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých
a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti
týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním
potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se
informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí
odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
22
5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
_ porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
_ respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
_ pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
_ v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
_ volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
_ na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
_ zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
_ píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
_ píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
_ seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
_ rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
_ posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
_ reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
_ vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
_ rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
_ volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
_ rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
_ píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
_ sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev
s dodržením časové posloupnosti
Učivo
_ čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků
v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
_ naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné
naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)
_ mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva,
prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu;
základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího
a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)
_ písemný projev – základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena
zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný
písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav
z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché
tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
23
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
_ porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
_ porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
_ rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
_ užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves
_ spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
_ rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové
i zvukové prostředky
_ odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká
písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních
pojmenování
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
_ rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
_ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
_ rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
_ vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
_ odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
_ užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
_ píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
_ zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
Učivo
_ zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek
a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)
_ slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná
a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část předponová
a příponová, koncovka)
_ tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
_ skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice
_ pravopis – lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen
tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem)
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
_ vyjadřuje své pocity z přečteného textu
_ rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
24
_ pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
_ volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
_ rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
_ při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
Učivo
_ poslech literárních textů
_ zážitkové čtení a naslouchání
_ tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod
_ základní literární pojmy – literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň,
pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec,
režisér; verš, rým, přirovnání
2. stupeň
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
žák
_ odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
_ rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
_ rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
_ dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační
situaci
_ odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
_ v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních
i paralingválních prostředků řeči
_ zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
_ využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu,
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví
a s oporou o text přednese referát
_ uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
_ využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic
a osobních zájmů
Učivo
_ čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu), věcné
(studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnotící), prožitkové
_ naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět k jednání), věcné (soustředěné, aktivní),
kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího, manipulativní
působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové),
zážitkové
_ mluvený projev – zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle
komunikační situace), zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
25
nonverbální a paralingvální); komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na základě
poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse
_ písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech
a žánrech; vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační
žánry: výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis,
pozvánka, charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha)
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
žák
_ spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
_ rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady
tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
_ samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
_ správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
_ využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační
situace
_ rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
_ v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
_ rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití
Učivo
_ zvuková stránka jazyka – zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé řeči (přízvuk
slovní a větný), intonace, členění souvislé řeči (pauzy, frázování)
_ slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní
zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření
slov
_ tvarosloví – slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov
_ skladba – výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy, souvětí,
přímá a nepřímá řeč, stavba textu
_ pravopis – lexikální, morfologický, syntaktický
_ obecné poučení o jazyce – čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), skupiny jazyků (slovanské
– především slovenština – a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení národního jazyka (spisovné
a nespisovné útvary a prostředky), jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura
jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny, jazykové příručky)
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
žák
_ uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla
a vlastními slovy interpretuje smysl díla
_ rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
_ formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení
a názory na umělecké dílo
_ tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
_ rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
_ rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
26
představitele
_ uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře
_ porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
_ vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
Učivo
_ tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace
literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním
textům
_ způsoby interpretace literárních a jiných děl
_ základy literární teorie a historie – struktura literárního díla (námět a téma díla, literární
hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná pojmenování; zvukové
prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura umělecká a věcná (populárně-naučná,
literatura faktu, publicistické žánry)
_ literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické
v proměnách času – hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich
představitelé
5.1.2 CIZÍ JAZYK
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
_ rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
_ rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
_ pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob
s dostatkem času pro porozumění
_ používá abecední slovník učebnice
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
_ rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové
materiály) a využívá je při své práci
_ čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
_ vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
_ používá dvojjazyčný slovník
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na
sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
_ reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace
_ obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
27
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem,
poskytne požadovanou informaci
Učivo
_ pravidla komunikace v běžných každodenních situacích – pozdrav, poděkování,
představování
_ jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost
_ tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje
_ slovní zásoba a tvoření slov – synonyma, antonyma, význam slov v kontextu
_ základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov –
věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě
2. stupeň
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
_ čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
_ rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím
vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
_ rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
_ odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
_ používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém
slovníku
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
_ sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině,
škole a probíranými tematickými okruhy
_ písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
_ stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace
_ vyžádá jednoduchou informaci
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
_ jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
28
Učivo
_ jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, prosba, žádost,
přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání, společenský
program
_ základní vztahy – existenciální (Kdo?…), prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní (Kolik?…)
_ tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis,
formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, počasí,
člověk a společnost, cestování, sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České
republiky
_ slovní zásoba a tvoření slov
_ gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov
Další cizí jazyk je zařazen v kapitole 5.10 Doplňující vzdělávací obory.
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
29
5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na
aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky
v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak
získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním
vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům
matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy,
terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři
tematické okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje
a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické
operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace
prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací).
Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se
s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy
změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich
reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou
může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci
analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují
matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného počítačového
software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické
útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují
všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se
porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem),
zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových
a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy,
jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky,
ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy
v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného
života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit
optimalizační úlohy. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti
žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky,
kteří jsou v matematice méně úspěšní.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový
software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup
k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách.
Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
_ využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, měření
a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
30
_ rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných
matematických vzorců a algoritmů
_ rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné
a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů
_ rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních
matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě
těchto vlastností k určování a zařazování pojmů
_ vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh)
a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu
_ vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým
modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu
a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný
model může být vhodný pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými
modely
_ provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu
k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy
nebo problému
_ přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky,
prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
_ rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace
z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností
matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby
_ rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při
každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření
dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo
vyvracení pomocí protipříkladů
5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
_ čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti
a nerovnosti
_ užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
_ provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
_ řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
_ provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
_ zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací
v oboru přirozených čísel
_ řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
31
Učivo
_ obor přirozených čísel
_ zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa
_ násobilka
_ vlastnosti početních operací s přirozenými čísly
_ písemné algoritmy početních operací
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
_ popisuje jednoduché závislosti z praktického života
_ doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ vyhledává, sbírá a třídí data
_ čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
Učivo
_ závislosti a jejich vlastnosti
_ diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa;
nachází v realitě jejich reprezentaci
_ porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
_ rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici);
užívá jednoduché konstrukce
_ sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením
délek jeho stran
_ sestrojí rovnoběžky a kolmice
_ určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
_ rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
Učivo
_ základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice,
obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
_ základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec
_ délka úsečky; jednotky délky a jejich převody
_ obvod a obsah obrazce
_ vzájemná poloha dvou přímek v rovině
_ osově souměrné útvary
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
32
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
Učivo
_ slovní úlohy
_ číselné a obrázkové řady
_ magické čtverce
_ prostorová představivost
2. stupeň
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
Očekávané výstupy
žák
_ provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou
mocninu a odmocninu
_ zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
_ modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
_ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
_ řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
_ řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)
_ matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá
a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním
_ formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
_ analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
Učivo
_ dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný
násobek, největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti
_ celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa
_ desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo,
smíšené číslo, složený zlomek
_ poměr – měřítko, úměra, trojčlenka
_ procenta – procento, promile; základ, procentová část, počet procent; jednoduché úrokování
_ mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina
_ výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny
_ rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy
žák
_ vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
_ porovnává soubory dat
_ určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
33
_ vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
_ matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
Učivo
_ závislosti a data – příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy,
schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr
_ funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy
žák
_ zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení
úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
_ charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
_ určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
_ odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
_ využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
_ načrtne a sestrojí rovinné útvary
_ užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
_ načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově
a středově souměrný útvar
_ určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
_ odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
_ načrtne a sestrojí sítě základních těles
_ načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
_ analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
Učivo
_ rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník
(lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek v rovině
(typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků)
_ metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková
nerovnost, Pythagorova věta
_ prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol
_ konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova
kružnice), osová souměrnost, středová souměrnost
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy
žák
_ užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá
řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
_ řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti
z různých tematických a vzdělávacích oblastí
Učivo
_ číselné a logické řady
_ číselné a obrázkové analogie
_ logické a netradiční geometrické úlohy
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
34
5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout
základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky
a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat
s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající
potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast
Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na
1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění
na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných
informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv
a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího
počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební
texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují
žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve
všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec
vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, a stává se součástí
všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
_ poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních
a komunikačních technologií
_ porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem,
zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
_ schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické
myšlení
_ porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů,
a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
_ využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své
učební činnosti a racionálnější organizaci práce
_ tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své
práce
_ pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních
i sociálních jevů a procesů
_ respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW
_ zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či
jiných médiích
_ šetrné práci s výpočetní technikou
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
35
5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
Učivo
_ zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním
výpočetní techniky
Učivo
_ společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce informací)
_ základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)
_ metody a nástroje vyhledávání informací
_ formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy
Učivo
_ základní funkce textového a grafického editoru
ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
Očekávané výstupy – 1. a 2. období
žák
_ využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
_ respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady
_ chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
_ základní pojmy informační činnosti – informace, informační zdroje, informační instituce
_ struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení
_ operační systémy a jejich základní funkce
_ seznámení s formáty souborů (doc, gif)
_ multimediální využití počítače
_ jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardware a software
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy – 1. a 2. období
žák
_ při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
_ vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
_ komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy – 1. a 2. období
žák
_ pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
36
2. stupeň
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy
žák
_ ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost
a vzájemnou návaznost
Učivo
_ vývojové trendy informačních technologií
_ hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
_ internet
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy
žák
_ ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
_ uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
_ pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
_ používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi
údaji
_ zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální
formě
Učivo
_ počítačová grafika, rastrové a vektorové programy
_ tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce
_ prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia)
_ ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
37
5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je
koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací
obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat.
Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce
pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni.
Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků
získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci
jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami
i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných
stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na
základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní
vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, vnímat
současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků
a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky
a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející
z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání
a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti
s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových
životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při
upevňování pracovních i režimových návyků.
Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech
Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.
Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů
a jejich vzdělávacího obsahu9.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí,
vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se
do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci
a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání
místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by
měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet
jejich národní cítění a vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného
chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi
lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují,
baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které
provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak
směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se
čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život
9 Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným výstupům pro 1. období vhodné
učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva předměty ve 4. a 5. ročníku (tj. tematické okruhy 1, 2 a 3 využít
jako základ pro Vlastivědu a okruhy 4 a 5 pro Přírodovědu), je však možné vytvářet jen jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku
nebo jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně držet tematických okruhů, podle potřeby je
lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho k očekávaným výstupům
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
38
a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších
událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země.
Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé
země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace
z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli
společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy,
kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší
vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve
kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno
narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších
informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování
a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět
k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání
člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se
člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska
denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví
a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních
situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si
postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví
jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné
vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají
určené role a řeší modelové situace.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
_ utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
_ orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných
a kulturních informací
_ rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných
skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
_ poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na
základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití,
k plnění povinností a společných úkolů
_ samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové
a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své
jedinečnosti (možností a limitů)
_ utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního
uplatnění při jejich ochraně
_ přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
_ objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
_ poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného
rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví
a bezpečnosti druhých
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
39
5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší
možná nebezpečí v nejbližším okolí
_ začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
_ rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty
a rozmanitost
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
_ určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
_ rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
_ vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního
a vlastnického
_ zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob
života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
_ rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam
Učivo
_ domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště
_ škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy
_ obec (město), místní krajina – její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce
(města), význačné budovy, dopravní síť
_ okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině,
rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu
a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany
_ regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod
_ naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní
správa a samospráva, státní symboly
_ Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování
_ mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, vysvětlivky
LIDÉ KOLEM NÁS
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
_ odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
_ projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
40
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
_ rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory,
popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky
_ rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy
_ orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích
_ poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy
a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)
Učivo
_ rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy,
život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání
_ soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany,
církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“
_ chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie
_ právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy,
protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku, soukromého vlastnictví, duševních
hodnot
_ vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; peníze
_ kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura
_ základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti,
nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí
LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
_ pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
_ uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
_ využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých
kulturních památek
_ rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší
vlasti s využitím regionálních specifik
_ srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území
v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
_ objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
41
Učivo
_ orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový
sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období
_ současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, předměty denní
potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny
_ regionální památky – péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost
_ báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj
ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
_ roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
_ provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody
a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
_ vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost
s rozdělením času a střídáním ročních období
_ zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
_ porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech,
prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
_ zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
_ založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
Učivo
_ látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání
látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek
_ voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení,
proudění vzduchu, význam pro život
_ nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání,
vznik půdy a její význam
_ Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční období
_ rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob
života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka
_ životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd,
rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí
_ rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva
_ ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba
životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy
a ekologické katastrofy
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
42
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke
zdraví
_ dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
_ chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
_ uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
_ reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
_ rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
_ účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem
na oprávněné nároky jiných osob
_ uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události
_ předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
_ uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
_ ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
_ uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku
Učivo
_ lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
_ partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina a partnerství, biologické
a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu)
_ péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava;
nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana; osobní, intimní a duševní
hygiena – stres a jeho rizika; reklamní vlivy
_ návykové látky a zdraví – odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače
_ osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním
provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.),
brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci
_ situace hromadného ohrožení
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
43
5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi
a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání
směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich
rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti
a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na
utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí
vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na
nichž je současná demokratická Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací
oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci
a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu
prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.
Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro
aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí
rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat
informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat
v reálných životních situacích.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova
k občanství. Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.
Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy
a mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je v zájmu
zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním
posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především
ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které
zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je
kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů.
Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové
časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení
historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani
shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím
minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou
konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.
Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí
s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb.
Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního
jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině
a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů
a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat
mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování
a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro
osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
44
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
_ rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,
utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
_ odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné
podmíněnosti v reálném a historickém čase
_ hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či
odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku
_ utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
_ rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení
faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti
_ vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty
společenského a společenskovědního charakteru
_ rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických,
právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování
každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně
souvislostí mezinárodních a globálních
_ úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či
jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství
_ získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné
záležitosti
_ utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání
a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
_ utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání
stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě,
k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti
_ rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním
principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
_ uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů
a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv
5.5.1 DĚJEPIS
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
2. stupeň
ČLOVĚK V DĚJINÁCH
Očekávané výstupy
žák
_ uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků
_ uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
_ orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy
v chronologickém sledu
Učivo
_ význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách; historické prameny
_ historický čas a prostor
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
45
POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
Očekávané výstupy
žák
_ charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
_ objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost
_ uvede příklady archeologických kultur na našem území
Učivo
_ člověk a lidská společnost v pravěku
NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY
Očekávané výstupy
žák
_ rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací
_ uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví
_ demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem
_ porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie
Učivo
_ nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz
_ antické Řecko a Řím
_ střední Evropa a její styky s antickým Středomořím
KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA
Očekávané výstupy
žák
_ popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
_ porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
_ objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních
útvarů v evropských souvislostech
_ vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou
a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
_ ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské
a gotické kultury
Učivo
_ nový etnický obraz Evropy
_ utváření států ve východoevropském a západoevropském kulturním okruhu a jejich specifický
vývoj
_ islám a islámské říše ovlivňující Evropu (Arabové, Turci)
_ Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě
_ křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy
_ struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev
_ kultura středověké společnosti - románské a gotické umění a vzdělanost
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
46
OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY
Očekávané výstupy
žák
_ vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve
včetně reakce církve na tyto požadavky
_ vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život
_ popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
_ objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských
a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie
_ objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky
_ na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus
_ rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek
Učivo
_ renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich šíření Evropou
_ zámořské objevy a počátky dobývání světa
_ český stát a velmoci v 15. – 18. století
_ barokní kultura a osvícenství
MODERNIZACE SPOLEČNOSTI
Očekávané výstupy
žák
_ vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích
a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti
_ objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné
straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé
_ porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů
_ charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky
formulované ve vybraných evropských revolucích
_ na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy
_ vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje
soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií
Učivo
_ Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na Evropu a svět; vznik USA
_ industrializace a její důsledky pro společnost; sociální otázka
_ národní hnutí velkých a malých národů; utváření novodobého českého národa
_ revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních problémů
_ politické proudy (konzervativismus, liberalismus, demokratismus, socialismus), ústava,
politické strany, občanská práva
_ kulturní rozrůzněnost doby
_ konflikty mezi velmocemi, kolonialismus
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
47
MODERNÍ DOBA
Očekávané výstupy
žák
_ na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
_ rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
_ charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických
a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu
totalitarismu a vypjatého nacionalismu
_ na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
_ zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické,
hospodářské a kulturní prostředí
Učivo
_ první světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky
_ nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě; vznik ČSR, její hospodářskopolitický
vývoj, sociální a národnostní problémy
_ mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy –
komunismus, fašismus, nacismus – důsledky pro ČSR a svět
_ druhá světová válka, holocaust; situace v našich zemích, domácí a zahraniční odboj; politické,
mocenské a ekonomické důsledky války
ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT
Očekávané výstupy
žák
_ vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků
_ vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské
a vojenské spolupráce
_ posoudí postavení rozvojových zemí
_ prokáže základní orientaci v problémech současného světa
Učivo
_ studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných supervelmocemi;
politické, hospodářské, sociální a ideologické soupeření
_ vnitřní situace v zemích východního bloku (na vybraných příkladech srovnání
s charakteristikou západních zemí)
_ Československo od únorového převratu do r. 1989, vznik ČR
_ rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět
_ problémy současnosti
_ věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a zábava
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
48
5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
2. stupeň
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Očekávané výstupy
žák
_ objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
_ rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
_ zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje
_ zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
_ kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy
a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
_ zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti,
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení
_ uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
_ objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory,
zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
_ rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí
a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
_ posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů
a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
Učivo
_ naše škola – život ve škole, práva a povinnosti žáků, význam a činnost žákovské samosprávy,
společná pravidla a normy; vklad vzdělání pro život
_ naše obec, region, kraj – důležité instituce, zajímavá a památná místa, významní rodáci,
místní tradice; ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku
_ naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví; zajímavá a památná místa, co nás proslavilo,
významné osobnosti; státní symboly, státní svátky, významné dny
_ kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní
instituce; masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia
_ lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení
mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti
_ vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace; konflikty
v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
_ zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla
chování; dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
49
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
Očekávané výstupy
žák
_ objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
_ posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
_ rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky
hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
_ popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru
Učivo
_ podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené předpoklady, osobní potenciál
_ vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých
lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v posuzování druhých lidí
_ osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní perspektiva, adaptace na životní změny,
sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při seberozvoji
STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
Očekávané výstupy
žák
_ rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady
_ objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve
svém jednání
_ dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se
svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi
_ vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí
_ rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své
výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané
_ rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
_ na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu
Učivo
_ majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana;
hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví
_ peníze – funkce a podoby peněz, formy placení; rozpočet rodiny, státu; význam daní
_ výroba, obchod, služby – jejich funkce a návaznost
_ principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh; podstata fungování trhu; nejčastější
právní formy podnikání
STÁT A PRÁVO
Očekávané výstupy
žák
_ rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky
_ rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí,
uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu
_ objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
50
_ vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
_ přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí
význam ochrany lidských práv a svobod
_ objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
_ provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
_ dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
_ rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti
a spolupráce při postihování trestných činů
_ rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
Učivo
_ právní základy státu – znaky státu, typy a formy státu; státní občanství ČR; Ústava ČR;
složky státní moci, jejich orgány a instituce
_ státní správa a samospráva – orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly
_ principy demokracie – znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a formy voleb do zastupitelstev
_ lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a práv
dětí v dokumentech; poškozování lidských práv, šikana, diskriminace
_ právní řád České republiky – význam a funkce právního řádu, orgány právní ochrany
občanů, soustava soudů; právní norma, předpis, publikování právních předpisů
_ protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního jednání, trestní postižitelnost; porušování
předpisů v silničním provozu, porušování práv k duševnímu vlastnictví
_ právo v každodenním životě – význam právních vztahů; důležité právní vztahy a závazky
z nich vyplývající; styk s úřady
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
Očekávané výstupy
žák
_ popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
_ uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR,
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy
_ uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory
_ uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich
hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
_ objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů
a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu
_ uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání
Učivo
_ evropská integrace – podstata, význam, výhody; Evropská unie a ČR
_ mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její
výhody; významné mezinárodní organizace (RE, NATO, OSN aj.)
_ globalizace – projevy, klady a zápory; významné globální problémy, způsoby jejich řešení
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
51
5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním
přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich
zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií
a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti
jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení
důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací
oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům),
kritického myšlení a logického uvažování.
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis
a Zeměpis, svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět
zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich
aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími
metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně,
objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě
pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci
se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak?
Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit
poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich
předvídání či ovlivňování.
Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost
skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost
člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví.
Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých
místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch
ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi
člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na
citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným vzděláváním - také
vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních
podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR,
v Evropě i ve světě.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní
charakter, je, v zájmu zachování celistvosti oboru, umístěn celý v této vzdělávací oblasti.
Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na
elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání,
a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a společnost,
Člověk a zdraví a Člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
_ zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod
poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
_ potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky
formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi
_ způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech
více nezávislými způsoby
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
52
_ posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení
nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
_ zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví
i zdraví ostatních lidí
_ porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
_ uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně
co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru,
vody a biomasy
_ utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či
aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí
5.6.1 FYZIKA
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
2. stupeň
LÁTKY A TĚLESA
Očekávané výstupy
žák
_ změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky
a tělesa
_ uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně
na sebe působí
_ předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
_ využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických
problémů
Učivo
_ měřené veličiny – délka, objem, hmotnost, teplota a její změna, čas
_ skupenství látek – souvislost skupenství látek s jejich částicovou stavbou; difúze
POHYB TĚLES
SÍLY
Očekávané výstupy
žák
_ rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
_ využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem
u rovnoměrného pohybu těles
_ změří velikost působící síly
_ určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry
a výslednici
_ využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení
stálé výsledné síly v jednoduchých situacích
_ aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů
Učivo
_ pohyby těles – pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný; pohyb přímočarý a křivočarý
_ gravitační pole a gravitační síla – přímá úměrnost mezi gravitační silou a hmotností tělesa
_ tlaková síla a tlak – vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na niž síla působí
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
53
_ třecí síla – smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi
_ výslednice dvou sil stejných a opačných směrů
_ Newtonovy zákony – první, druhý (kvalitativně), třetí
_ rovnováha na páce a pevné kladce
MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
Očekávané výstupy
žák
_ využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
_ předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní
Učivo
_ Pascalův zákon – hydraulická zařízení
_ hydrostatický a atmosférický tlak – souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou
a hustotou kapaliny; souvislost atmosférického tlaku s některými procesy v atmosféře
_ Archimédův zákon – vztlaková síla; potápění, vznášení se a plování těles v klidných
tekutinách
ENERGIE
Očekávané výstupy
žák
_ určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
_ využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
_ využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
_ určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
_ zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí
Učivo
_ formy energie – pohybová a polohová energie; vnitřní energie; elektrická energie a výkon;
výroba a přenos elektrické energie; jaderná energie, štěpná reakce, jaderný reaktor, jaderná
elektrárna; ochrana lidí před radioaktivním zářením
_ přeměny skupenství – tání a tuhnutí, skupenské teplo tání; vypařování a kapalnění; hlavní
faktory ovlivňující vypařování a teplotu varu kapaliny
_ obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
ZVUKOVÉ DĚJE
Očekávané výstupy
žák
_ rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro
šíření zvuku
_ posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí
Učivo
_ vlastnosti zvuku – látkové prostředí jako podmínka vzniku šíření zvuku, rychlost šíření zvuku
v různých prostředích; odraz zvuku na překážce, ozvěna; pohlcování zvuku; výška zvukového
tónu
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
54
ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
Očekávané výstupy
žák
_ sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného
obvodu
_ rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
_ rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
_ využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
_ využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem
a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
_ zapojí správně polovodičovou diodu
_ využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona
odrazu světla při řešení problémů a úloh
_ rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami
Učivo
_ elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač
_ elektrické a magnetické pole – elektrická a magnetická síla; elektrický náboj; tepelné účinky
elektrického proudu; elektrický odpor; stejnosměrný elektromotor; transformátor; bezpečné
chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními
_ vlastnosti světla – zdroje světla; rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích; stín,
zatmění Slunce a Měsíce; zobrazení odrazem na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle
(kvalitativně); zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou (kvalitativně); rozklad bílého
světla hranolem
VESMÍR
Očekávané výstupy
žák
_ objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce
a měsíců planet kolem planet
_ odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
Učivo
_ sluneční soustava – její hlavní složky; měsíční fáze
_ hvězdy – jejich složení
5.6.2 CHEMIE
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
2. stupeň
POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE
Očekávané výstupy
žák
_ určí společné a rozdílné vlastnosti látek
_ pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat
nesmí
_ objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných
látek
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
55
Učivo
_ vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na
vlastnosti a stav látek.
_ zásady bezpečné práce – ve školní pracovně (laboratoři) i v běžném životě
_ nebezpečné látky a přípravky – R-věty, S-věty, varovné značky a jejich význam
_ mimořádné události – havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek
SMĚSI
Očekávané výstupy
žák
_ rozlišuje směsi a chemické látky
_ vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení
_ vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek
_ navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi
_ rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití
_ uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění
Učivo
_ směsi – různorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku;
koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok; vliv teploty, míchání a plošného
obsahu pevné složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku; oddělování složek směsí
(usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace)
_ voda – destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody
_ vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva
ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY
Očekávané výstupy
žák
_ používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
_ rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
_ orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy
a usuzuje na jejich možné vlastnosti
Učivo
_ částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový
obal a jeho změny v chemických reakcích, elektrony
_ prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v periodické
soustavě chemických prvků; protonové číslo
_ chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických
a organických sloučenin
CHEMICKÉ REAKCE
Očekávané výstupy
žák
_ rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých
chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání
_ přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí
látky nebo produktu
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
56
_ aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při
předcházení jejich nebezpečnému průběhu
Učivo
_ chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové množství, molární
hmotnost
_ klasifikace chemických reakcí – slučování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní
_ faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – teplota, plošný obsah povrchu výchozích
látek, katalýza
_ chemie a elektřina – výroba elektrického proudu chemickou cestou
ANORGANICKÉ SLOUČENINY
Očekávané výstupy
žák
_ porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů
a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí
_ vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými
jim lze předcházet
_ orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem
a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
Učivo
_ oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů
_ kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, vzorce, názvy a použití
vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů
_ soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví,
vlastnosti a použití vybraných prakticky významných halogenidů
ORGANICKÉ SLOUČENINY
Očekávané výstupy
žák
_ rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
_ zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
_ rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
_ orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů.
_ určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu
_ uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů
Učivo
_ uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami
a aromatických uhlovodíků
_ paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
_ deriváty uhlovodíků – příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových kyselin
_ přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů
v lidském těle
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
57
CHEMIE A SPOLEČNOST
Očekávané výstupy
žák
_ zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na
Zemi
_ aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe
_ orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí
a zdraví člověka
Učivo
_ chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace
surovin, koroze
_ průmyslová hnojiva
_ tepelně zpracovávané materiály – cement, vápno, sádra, keramika
_ plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace
_ detergenty a pesticidy, insekticidy
_ hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti
_ léčiva a návykové látky
5.6.3 PŘÍRODOPIS
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
2. stupeň
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
Očekávané výstupy
žák
_ rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
_ popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních
organel
_ rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin
i živočichů
_ třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek
_ vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska
dědičnosti
_ uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření
organismů
_ uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
Učivo
_ vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam – výživa, dýchání, růst,
rozmnožování, vývin, reakce na podněty; názory na vznik života
_ základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy
jednobuněčné a mnohobuněčné
_ význam a zásady třídění organismů
_ dědičnost a proměnlivost organismů – podstata dědičnosti a přenos dědičných informací,
gen, křížení
_ viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
58
BIOLOGIE HUB
Očekávané výstupy
žák
_ rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
_ vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních
řetězcích
_ objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků
Učivo
_ houby bez plodnic – základní charakteristika, pozitivní a negativní vliv na člověka a živé
organismy
_ houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady sběru, konzumace a první pomoc při
otravě houbami
_ lišejníky – stavba, symbióza, výskyt a význam
BIOLOGIE ROSTLIN
Očekávané výstupy
žák
_ odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až
k jednotlivým orgánům
_ porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí
a vztahů v rostlině jako celku
_ vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin
_ rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí
klíčů a atlasů
_ odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí
Učivo
_ anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin
(kořen, stonek, list, květ, semeno, plod)
_ fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování
_ systém rostlin – poznávání a zařazování daných zástupců běžných druhů řas, mechorostů,
kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), nahosemenných a krytosemenných rostlin
(jednoděložných a dvouděložných); jejich vývoj a využití hospodářsky významných zástupců
_ význam rostlin a jejich ochrana
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
Očekávané výstupy
žák
_ porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
_ rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
_ odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
_ zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
59
Učivo
_ stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla – živočišná buňka, tkáně, orgány,
orgánové soustavy, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, rozmnožování
_ vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci jednotlivých skupin živočichů – prvoci,
bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci), strunatci (paryby, ryby,
obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
_ rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky a epidemiologicky významné druhy,
péče o vybrané domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, živočišná společenstva
_ projevy chování živočichů
BIOLOGIE ČLOVĚKA
Očekávané výstupy
žák
_ určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí
jejich vztahy
_ orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka
_ objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří
_ rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence
a léčby
_ aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla
Učivo
_ fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování člověka
_ anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla, orgány, orgánové
soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a rozmnožovací, řídící),
vyšší nervová činnost, hygiena duševní činnosti
_ nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení běžných
nemocí; závažná poranění a život ohrožující stavy
_ životní styl – pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka
NEŽIVÁ PŘÍRODA
Očekávané výstupy
žák
_ objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života
_ rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím
určovacích pomůcek
_ rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu
hornin i oběhu vody
_ porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní
druhy v naší přírodě
_ rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků
_ uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na
Zemi
Učivo
_ Země – vznik a stavba Země
_ nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický význam a využití
zástupců, určování jejich vzorků; principy krystalografie
_ vnější a vnitřní geologické procesy – příčiny a důsledky
_ půdy – složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, její hospodářský význam pro
společnost, nebezpečí a příklady její devastace, možnosti a příklady rekultivace
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
60
_ vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – geologické změny, vznik života, výskyt
typických organismů a jejich přizpůsobování prostředí
_ geologický vývoj a stavba území ČR – Český masiv, Karpaty
_ podnebí a počasí ve vztahu k životu
ZÁKLADY EKOLOGIE
Očekávané výstupy
žák
_ uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
_ rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace, společenstva, ekosystémy
a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek
ekosystému
_ vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
_ uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
Učivo
_ organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím;
populace, společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha
v ekosystému
_ ochrana přírody a životního prostředí – globální problémy a jejich řešení, chráněná území
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
Očekávané výstupy
žák
_ aplikuje praktické metody poznávání přírody
_ dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody
Učivo
_ praktické metody poznávání přírody – pozorování lupou a mikroskopem (případně
dalekohledem), zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře a sbírek, ukázky
odchytu některých živočichů, jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů
_ významní biologové a jejich objevy
5.6.4 ZEMĚPIS (GEOGRAFIE)
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
2. stupeň
GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
Očekávané výstupy
žák
_ organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších
informačních zdrojů
_ používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
61
_ přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině
_ vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů,
jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
Učivo
_ komunikační geografický a kartografický jazyk – vybrané obecně používané
geografické, topografické a kartografické pojmy; základní topografické útvary: důležité body,
výrazné liniové (čárové) útvary, plošné útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, ohniska –
uzly; hlavní kartografické produkty: plán, mapa; jazyk mapy: symboly, smluvené značky,
vysvětlivky; statistická data a jejich grafické vyjádření, tabulky; základní informační
geografická média a zdroje dat
_ geografická kartografie a topografie – glóbus, měřítko glóbusu, zeměpisná síť, poledníky
a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti; měřítko
a obsah plánů a map, orientace plánů a map vzhledem ke světovým stranám; praktická cvičení
a aplikace s dostupnými kartografickými produkty v tištěné i elektronické podobě
PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ
Očekávané výstupy
žák
_ zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními
tělesy sluneční soustavy
_ prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů
_ rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost
a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu
_ porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Učivo
_ Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci, střídání
ročních období, světový čas, časová pásma, pásmový čas, datová hranice, smluvený čas
_ krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry
_ systém přírodní sféry na planetární úrovni – geografické pásy, geografická (šířková) pásma,
výškové stupně
_ systém přírodní sféry na regionální úrovni – přírodní oblasti
REGIONY SVĚTA
Očekávané výstupy
žák
_ rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení
a lokalizaci regionů světa
_ lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
_ porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické
a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů,
oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států
_ zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je
příčinou zásadních změn v nich
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
62
Učivo
_ světadíly, oceány, makroregiony světa – určující a porovnávací kritéria; jejich přiměřená
charakteristika z hlediska přírodních a socioekonomických poměrů s důrazem na vazby
a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti, náboženské
oblasti, kulturní oblasti)
_ modelové regiony světa – vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské
a environmentální problémy, možnosti jejich řešení
SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ
Očekávané výstupy
žák
_ posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení,
strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech
mozaiku multikulturního světa
_ posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel
_ zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na
mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
_ porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit
_ porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných
znaků
_ lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Učivo
_ obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické
hospodářské a kulturní charakteristiky
_ globalizační společenské, politické a hospodářské procesy – aktuální společenské, sídelní,
politické a hospodářské poměry současného světa, sídelní systémy, urbanizace, suburbanizace
_ světové hospodářství – sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, ukazatelé
hospodářského rozvoje a životní úrovně
_ regionální společenské, politické a hospodářské útvary – porovnávací kritéria: národní
a mnohonárodnostní státy, části států, správní oblasti, kraje, města, aglomerace; hlavní
a periferní hospodářské oblasti světa; politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení
(integrace) států; geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní ohniska
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Očekávané výstupy
žák
_ porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
_ uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
_ uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů
na životní prostředí
Učivo
_ krajina – přírodní a společenské prostředí, typy krajin
_ vztah příroda a společnost – trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany
přírody a životního prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické a environmentální
problémy lidstva
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
63
ČESKÁ REPUBLIKA
Očekávané výstupy
žák
_ vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy
_ hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním
celkům
_ hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský
a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu
_ lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti
z hlediska osídlení a hospodářských aktivit
_ uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních
a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států
Učivo
_ místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu, vztahy k okolním
regionům, základní přírodní a socioekonomické charakteristiky s důrazem na specifika regionu
důležitá pro jeho další rozvoj (potenciál x bariéry)
_ Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry a zdroje;
obyvatelstvo: základní geografické, demografické a hospodářské charakteristiky, sídelní
poměry; rozmístění hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová struktura hospodářství;
transformační společenské, politické a hospodářské procesy a jejich územní projevy a dopady;
hospodářské a politické postavení České republiky v Evropě a ve světě, zapojení do
mezinárodní dělby práce a obchodu
_ regiony České republiky – územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské členění, kraj
místního regionu, přeshraniční spolupráce se sousedními státy v euroregionech
TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE
Očekávané výstupy
žák
_ ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
_ aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
_ uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě
Učivo
_ cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze – orientační body, jevy,
pomůcky a přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových stran, pohyb podle
mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu; jednoduché panoramatické
náčrtky krajiny, situační plány, schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení přírodních
jevů a ukazatelů
_ ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní pohromy; opatření, chování a jednání
při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
64
5.7 UMĚNÍ A KULTURA
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa
a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky
duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází
k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást
každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces specifického
poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné
provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým
účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti,
vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu.
Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat,
schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim
s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního
vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.
V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory
Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací obor
Dramatická výchova, který je možno na úrovni školního vzdělávacího programu realizovat formou
samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. (viz kapitola 5.10)
Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými
prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního.
S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti
tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat
a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu
a umění. Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu.
Inspirací k činnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální
i samotné znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování
různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení společně zvolených témat umožňují
projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a poznatků překračujících rámec
jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu
porozumění uměleckému dílu.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových
a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich
využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební
činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy.
Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve
svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti – jeho
hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi – sluchovými,
rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými
a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při
sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře
a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby
a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu
a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého
i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
65
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební
reprodukci i produkci.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu,
tance a gest.
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák
poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat
a interpretovat.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou
nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při
tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka
a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky.
Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně
vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se
podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě,
vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení,
prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně
obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném
výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti,
uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je
žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající
úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost
rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr
a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření.
Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si
a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření.
Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření
obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností
pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
_ pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného
prostředku komunikace
_ chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské
existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné
vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů
a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
_ spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých
hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým
kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých
skupin, národů a národností
_ uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu,
k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
_ zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání
a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
66
5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
_ rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních
forem
_ využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
_ reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie
_ rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu
znějící hudby
_ rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase
v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
_ realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not
_ využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější
hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
_ rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
_ vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry
a provádí elementární hudební improvizace
_ rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků,
upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny
_ ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace
Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
_ pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu
_ hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
_ dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod.
_ intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v durových a mollových tóninách
(V., III. a I. stupeň, volné nástupy VIII. a spodního V. stupně apod.), hudební hry (ozvěna,
otázka - odpověď apod.)
_ záznam vokální hudby – zachycení melodie písně pomocí jednoduchého grafického
vyjádření (např. linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu jednoduché písně, notový
zápis jako opora při realizaci písně
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
_ hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů apod.
_ rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace – tvorba předeher, meziher a doher
s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod (akcentace těžké doby v rytmickém
doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď), jednodílná písňová
forma (a – b)
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
67
_ záznam instrumentální melodie – čtení a zápis rytmického schématu jednoduchého motivku
či tématu instrumentální skladby, využití notačních programů
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
_ taktování, pohybový doprovod znějící hudby – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční
hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
_ pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby – pantomima
a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků
_ orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, reprodukce pohybů prováděných při tanci
či pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
_ kvality tónů – délka, síla, barva, výška
_ vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
_ hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem –
rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie (melodie vzestupná
a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním
proudu
_ hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
_ hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.
_ hudební formy – malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, variace
_ interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková)
2. stupeň
Očekávané výstupy
žák
_ využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
_ uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase,
dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
_ reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace
_ realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů
a žánrů
_ rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových
prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové
vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu
_ orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky
a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
_ zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do
stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami
_ vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
68
Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
_ pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, hlasová
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv,
deklamace, techniky vokálního projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální využití při
zpěvu i při společných vokálně instrumentálních aktivitách
_ intonace a vokální improvizace – diatonické postupy v durových a mollových tóninách,
improvizace jednoduchých hudebních forem
_ hudební rytmus – odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání
rytmických zákonitostí při vokálním projevu
_ orientace v notovém záznamu vokální skladby – notový zápis jako opora při realizaci písně
či složitější vokální nebo vokálně instrumentální skladby
_ rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – reprodukce tónů, převádění melodií
z nezpěvné do zpěvné polohy, zachycování rytmu popřípadě i melodie zpívané (hrané) písně
pomocí grafického (notového) záznamu
_ reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a vokální projev ostatních, hledání
možností nápravy hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie, využití jiné hudební činnosti)
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
_ hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce melodií (motivků, témat, písní,
jednoduchých skladeb), hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře,
keyboardů a počítače, nástrojová improvizace (jednoduché hudební formy)
_ záznam hudby – noty, notační programy (např. Capella, Finale, Sibelius) a další způsoby
záznamu hudby
_ vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje –
představy rytmické, melodické, tempové, dynamické, formální
_ tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
_ pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění
_ pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla – pantomima,
improvizace
_ pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby – tempové, dynamické, rytmickometrické,
harmonické
_ orientace v prostoru – rozvoj pohybové pamětí, reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
_ orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby – postihování hudebně
výrazových prostředků, významné sémantické prvky užité ve skladbě (zvukomalba,
dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich význam pro
pochopení hudebního díla
_ hudební dílo a její autor – hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i nehudebními
díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi (inspirace, epigonství, kýč,
módnost a modernost, stylová provázanost)
_ hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i společnosti,
kulturním tradicím a zvykům
_ interpretace znějící hudby – slovní charakterizování hudebního díla (slohové a stylové
zařazení apod.), vytváření vlastní soudů a preferencí
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
69
5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků
a představ
_ v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace
_ vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí
vhodné prostředky
_ interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
_ na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je
na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
_ užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření
linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém
vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model
_ při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
_ nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě
_ osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného
vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje
prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)
_ porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
_ nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či upravil
Učivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
_ prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality,
textury – jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny
v ploše, objemu a prostoru
_ uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti
a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření
_ reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly -– vizuálně obrazná
vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťových a vyjádření
vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly
_ smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film,
tiskoviny, televize, elektronická média, reklama
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
_ prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností –
manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
70
_ typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty,
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie,
elektronický obraz, reklama
_ přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické,
statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání)
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
_ osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně
obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě
pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací
_ komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v komunikaci se spolužáky, rodinnými
příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu); vysvětlování
výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření
_ proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně
obrazných vyjádření i děl výtvarného umění
2. stupeň
Očekávané výstupy
Žák
_ vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
_ užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
_ užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé
metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
_ vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření
_ rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního
účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu
_ interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
_ porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových
soudů
_ ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci
Učivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
_ prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality,
textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu (podobnost,
kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i dynamickém vizuálně
obrazném vyjádření
_ uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu – vyjádření
vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické
a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i dynamické
vyjádření
_ reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání
a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních uměleckých druhů
(hudebních, dramatických)
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
71
_ smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film,
tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
_ prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností –
manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby,
uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření proměn; výběr, uplatnění
a interpretace
_ typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura,
plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama, vizualizované
dramatické akce, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry
_ přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické,
statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, založená na smyslovém
vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění při vlastních
tvůrčích činnostech
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
_ osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku odlišných
interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých), kritéria jejich
porovnávání, jejich zdůvodňování
_ komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – utváření a uplatnění komunikačního
obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora; prezentace
ve veřejném prostoru, mediální prezentace
_ proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných
vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a kulturní souvislosti
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
72
5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Charakteristika vzdělávací oblasti
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno
a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských
vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním předpokladem
pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické
ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky,
činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě.
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako
živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených
s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví
v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které
vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní
i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření
postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání
nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku
zdraví.
Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti
a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby
celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku
musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí
a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později přistupuje důraz i na větší samostatnost
a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se zdravím. Takto chápané
vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve
vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná
výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej
obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy.
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti
s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho
složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem
bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Žáci si upevňují hygienické,
stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky,
předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují
a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi
lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv
dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu
rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem
Osobnostní a sociální výchova.
Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice
zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně
k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové,
jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu
pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj
zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví
a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání
žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu
jeho prožitku umocňuje.
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
73
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které
předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování
zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení –
v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné
výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně
využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním
oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.
Školám se současně doporučuje vyrovnávat pohybový deficit žáků III. (příp. II.) zdravotní
skupiny a jejich potřebu korektivních cvičení zařazováním povinného či volitelného předmětu, jehož
obsah vychází z tematického okruhu Zdravotní tělesná výchova (jako adekvátní náhradu povinné
tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky). Tato nabídka vychází ze situace v moderní
společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává už v dětském věku četná
zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a vhodně
zaměřeného pohybu, z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy
v nevhodné skladbě, z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních
vztahů atd.). Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé
populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě potřebuje větší množství spontánních i cíleně zaměřených
pohybových aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání
charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení některých činností. Současně
předkládá konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně
zaměřené pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do denního režimu
žáků.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků
tím, že vede žáky k:
_ poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
_ pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání
radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou
příznivých vztahů
_ poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na
způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
_ získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to,
co zdraví ohrožuje a poškozuje
_ využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu,
k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé
životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
_ propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se
základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.
_ chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu
výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd.
_ aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných
činností ve škole i v obci
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
74
5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
2. stupeň
Očekávané výstupy
žák
_ respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery; pozitivní komunikací
a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině,
komunitě)
_ vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního
a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí)
z hlediska prospěšnosti zdraví
_ vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím;
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví
_ posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví
_ usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
_ vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny
i v nejbližším okolí
_ dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí
a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
_ uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti
s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem
a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
_ projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého
životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce
_ samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím
_ optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová
k opačnému pohlaví
_ v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost
za bezpečné sexuální chování
_ dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových
látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti
a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
_ vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků,
médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi
_ projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při
mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc
Učivo
VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ
_ vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství
_ vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina, obec,
spolek
ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE
_ dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny
_ sexuální dospívání a reprodukční zdraví – předčasná sexuální zkušenost; těhotenství
a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
75
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ
_ výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a způsobu stravování
na zdraví; poruchy příjmu potravy
_ tělesná a duševní hygiena – zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, význam
pohybu pro zdraví
_ režim dne
_ ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy
– bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy);
preventivní a lékařská péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů
(úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě)
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE
_ stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání
únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti
_ civilizační choroby – zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče
_ auto-destruktivní závislosti – zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek,
patologického hráčství, práce s počítačem; návykové látky (bezpečnost v dopravě, trestná
činnost, dopink ve sportu)
_ skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana
a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; komunikace se službami odborné
pomoci
_ bezpečné chování – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém
prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových situacích
_ dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole, ochrana
zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního provozu
_ manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt
_ ochrana člověka za mimořádných událostí - živelní pohromy, terorismus
HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ
_ celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce, základní lidské
potřeby a jejich hierarchie (Maslowova teorie)
_ podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí
a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví
_ podpora zdraví v komunitě – programy podpory zdraví
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
_ sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané
sebepojetí
_ seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly,
sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných kroků
k jejich dosažení
_ psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při
problémech
_ mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i druhých, přijímání
názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog,
efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích
_ morální rozvoj – cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností;
dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
76
5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené
příležitosti
_ zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
_ spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
_ uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
_ reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
_ zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou
zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
_ zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
_ uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
_ jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
_ jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné
pohlaví
_ užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
_ zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
_ změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
_ orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole
i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
Učivo
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
_ význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu
_ příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací
a protahovací cvičení
_ zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná,
kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití
_ rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
_ hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení
a obutí pro pohybové aktivity
_ bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního prostoru,
bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek,
první pomoc v podmínkách TV
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
77
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
_ pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček
a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
_ základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí
odpovídající velikosti a hmotnosti
_ rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché
tance
_ průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
_ základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod
míčkem
_ základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání
podle zjednodušených pravidel minisportů
_ turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při
přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
_ plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní
plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany
a dopomoci tonoucímu
_ lyžování, bruslení (podle podmínek školy) – hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu
na lyžích a bruslích
_ další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
_ komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely,
signály
_ organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí
_ zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a symboly
_ pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží
_ měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů, základní pohybové testy
_ zdroje informací o pohybových činnostech
2. stupeň
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Očekávané výstupy
žák
_ aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
_ usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
_ samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
_ odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
_ uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody,
silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
Učivo
_ význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
_ zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční programy, manipulace se zatížením
_ prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí – průpravná,
kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
78
_ hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v nestandardním prostředí, první pomoc
při TV a sportu v různém prostředí a klimatických podmínkách, improvizované ošetření
poranění a odsun raněného
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Očekávané výstupy
žák
_ zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
_ posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
Učivo
_ pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity
_ gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí
_ estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem – základy rytmické
gymnastiky, cvičení s náčiním; kondiční formy cvičení pro daný věk žáků; tance
_ úpoly – základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó
_ atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy překážkového běhu, skok do
dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo granátem, vrh koulí
_ sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) – herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie
_ turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží i v mírně náročném
terénu, táboření, ochrana přírody, základy orientačního běhu, dokumentace z turistické akce
_ plavání (podle podmínek školy – zdokonalovací plavecká výuka, pokud neproběhla základní
plavecká výuka, musí předcházet adaptace na vodní prostředí a základní plavecké dovednosti)
– další plavecké dovednosti, další plavecký způsob (plavecká technika), dovednosti
záchranného a branného plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký sportů, rozvoj plavecké
vytrvalosti
_ lyžování, snowboarding, bruslení (podle podmínek školy) – běžecké lyžování, lyžařská
turistika, sjezdové lyžování nebo jízda na snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní horské
krajině, jízda na vleku; (další zimní sporty podle podmínek školy)
_ další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Očekávané výstupy
žák
_ užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin
a časopisů, uživatele internetu
_ naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu
_ dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
_ rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
_ sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí
_ zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
_ zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
79
Učivo
_ komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály,
gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při
osvojovaných pohybových činnostech
_ organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní
výstroj a výzbroj – výběr, ošetřování
_ historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus – olympijská
charta
_ pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží
_ zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech
_ měření výkonů a posuzování pohybových dovedností – měření, evidence, vyhodnocování
ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA (prvky ZdrTV jsou využívány v povinné TV; ZdrTV jako
ucelený systém je nabízena žákům III. (II.) zdravotní skupiny v samostatných vyučovacích hodinách –
viz charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a poznámky k rámcovému učebnímu plánu)
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
_ zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související
s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
_ zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu
v zrcadle, podle pokynů učitele
_ upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
Učivo
ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
_ zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence, pohybový režim, vhodné
oblečení a obutí pro ZdrTV, zásady správného držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při
cvičení, nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních oslabení)
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
_ základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy, základní technika cvičení, soubor
speciálních cvičení pro samostatné cvičení
Vzhledem k ucelenému systému speciálních cvičení, který je shodný pro 1. i 2. stupeň, je formulováno
učivo tohoto tématu jen na 2. stupni s předpokladem využití v celém základním vzdělávání.
VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
_ pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu
a stupni oslabení
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
80
2. stupeň
Očekávané výstupy
žák
_ uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
_ zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení
_ aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení
Učivo
ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
_ základní druhy oslabení jejich příčiny a možné důsledky – základní pojmy osvojovaných
činností, prevence a korekce oslabení, denní režim z pohledu zdravotního oslabení, soustředění
na cvičení, vědomá kontrola cvičení, nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních
oslabení)
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
_ oslabení podpůrně pohybového systému (A) – poruchy funkce svalových skupin (A1);
poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení (A2) a vybočení páteře do stran (A3);
poruchy stavby dolních končetin (A4): lokální a celková relaxace; správné držení hlavy,
pletence ramenního, pánve, kolen; protažení prsních a bederních svalů, zadní strany stehen
a ohybačů kyčle; posilování šíjového, mezilopatkového, břišního, hýžďového, stehenního
a lýtkového svalstva, vzpřimovačů trupu; zvýšení kloubní pohyblivosti a rozsahu pohybu;
uvolňování páteře; rotační cvičení; správný dýchací stereotyp
_ oslabení vnitřních orgánů (B) – oslabení oběhového a dýchacího systému (B1); oslabení
endokrinního systému (B2); obezita (B3); ostatní oslabení vnitřních orgánů (B4): (kromě
cvičení ze skupiny A) rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů; hrudní a brániční
dýchání při zvýšené zátěži; adaptace na zvýšenou zátěž; cvičení koordinace a rovnováhy
_ oslabení smyslových a nervových funkcí (C) – oslabení zraku (C1); oslabení sluchu (C2);
neuropsychická oslabení (C3): (kromě cvičení ze skupiny A) adaptace srdečně-cévního
a dýchacího systému; koordinace pohybu; rovnovážné polohy; rozvoj sluchového, zrakového
a taktilního vnímání rytmu; cvičení s hudebním doprovodem; orientace v prostoru; zraková
lokalizace, rychlost zrakového vnímání
VŠESTRANNÉ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
_ pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu
druhu a stupni oslabení
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
81
5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Charakteristika vzdělávací oblasti
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede
žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá
k vytváření životní a profesní orientace žáků.
Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací,
v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých
podobách a širších souvislostech.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti
a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka
v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou
protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři
tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava
pokrmů, které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na osm tematických okruhů Práce
s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba
domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií, Svět
práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níž školy vybírají podle svých podmínek
a pedagogických záměrů, kromě povinného tematického okruhu Svět práce, minimálně další dva
tematické okruhy. Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu.
Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník. Je povinný pro všechny žáky v plném
rozsahu a lze jej zařadit již od 7. ročníku.
Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům
(tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní
pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně
i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti
a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje
důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším
profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických
okruhů.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků
tím, že vede žáky k:
_ pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
_ osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí,
k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci
i v běžném životě
_ vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních
nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
_ poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní
činností člověka
_ autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému
postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
_ chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení
podnikatelského myšlení
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
82
_ orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení
potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního
profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci
5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
_ pracuje podle slovního návodu a předlohy
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé
výrobky z daného materiálu
_ využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
_ volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
_ udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
Učivo
_ vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
_ pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
_ jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
_ lidové zvyky, tradice, řemesla
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
_ pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
_ dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
Učivo
_ stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů
_ práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
_ pečuje o nenáročné rostliny
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
83
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
_ ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
_ volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
_ dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
Učivo
_ základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
_ pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina
aj.)
_ pěstování pokojových rostlin
_ rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ připraví tabuli pro jednoduché stolování
_ chová se vhodně při stolování
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ orientuje se v základním vybavení kuchyně
_ připraví samostatně jednoduchý pokrm
_ dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
_ udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
Učivo
_ základní vybavení kuchyně
_ výběr, nákup a skladování potravin
_ jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
_ technika v kuchyni – historie a význam
2. stupeň
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Očekávané výstupy
žák
_ provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
_ řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů
a nářadí
_ organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
_ užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku
_ dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu
Učivo
_ vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, kompozity)
_ pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
84
_ jednoduché pracovní operace a postupy
_ organizace práce, důležité technologické postupy
_ technické náčrty a výkresy, technické informace, návody
_ úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, technika a životní prostředí, technika
a volný čas, tradice a řemesla
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ
Očekávané výstupy
žák
_ sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model
_ navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost,
nosnost, stabilitu aj.
_ provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
_ dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc
při úrazu
Učivo
_ stavebnice (konstrukční, elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů, tvorba
konstrukčních prvků, montáž a demontáž
_ návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program
PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
Očekávané výstupy
žák
_ volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
_ pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
_ používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
_ prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
_ dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
Učivo
_ základní podmínky pro pěstování – půda a její zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin
a půdy
_ zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; pěstování vybraných druhů
zeleniny
_ okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových květin, pěstování vybraných okrasných
dřevin a květin; květina v exteriéru a interiéru (hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá vazba,
úprava květin
_ ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a zpracování
_ léčivé rostliny, koření – pěstování vybrané rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé účinky
rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; alergie
_ chovatelství – chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu;
kontakt se známými a neznámými zvířaty
PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
Očekávané výstupy
žák
_ provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
_ ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
85
v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
_ správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby ??provádí
drobnou domácí údržbu
_ dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při
úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
Učivo
_ finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory; hotovostní
a bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti; údržba oděvů a textilií, úklid
domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí, odpad a jeho ekologická
likvidace; spotřebiče v domácnosti
_ elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace, elektrické spotřebiče, elektronika,
sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, bezpečnost a ekonomika
provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Očekávané výstupy
žák
_ používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
_ připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy
_ dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti
_ dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
Učivo
_ kuchyně – základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu
_ potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny potravin, sestavování jídelníčku
_ příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné úpravy, základní
postupy při přípravě pokrmů a nápojů
_ úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu, slavnostní
stolování v rodině, zdobné prvky a květiny na stole
Učivo
_ základní laboratorní postupy a metody
_ základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky
PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU
Očekávané výstupy
žák
_ vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů
_ zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce a zformuluje v něm
závěry, k nimž dospěl
_ vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou
provést danou experimentální práci
_ dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí při experimentální práci
_ poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
86
VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
Očekávané výstupy
žák
_ ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při
provozu digitální techniky
_ propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení
_ pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání,
zábava
_ ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením
_ dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
Učivo
_ digitální technika – počítač a periferní zařízení, digitální fotoaparát, videokamera, PDA, CD
a DVD přehrávače, e-Kniha, mobilní telefony
_ digitální technologie – bezdrátové technologie (USB, Bluetooth, WIFI, GPRS, GMS, norma
IEEE 802.11b), navigační technologie, konvergence technologií, multiplexování
_ počítačové programy pro zpracovávání hlasových a grafických informací – úpravy,
archivace, střih; operační systémy, vzájemná komunikace zařízení (synchronizace PDA s PC)
_ mobilní služby – operátoři, tarify
SVĚT PRÁCE (závazný pro 8. a 9. ročník s možností realizace od 7. ročníku)
Očekávané výstupy
žák
_ orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
_ posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy
_ využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání
_ prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce
Učivo
_ trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů,
charakter a druhy pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní; rovnost
příležitostí na trhu práce
_ volba profesní orientace – základní principy??sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný
a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní
orientace??informační základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi
a využívání poradenských služeb
_ možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace
a poradenské služby
_ zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní
životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce??práva
a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
_ podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé
podnikání
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
87
5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY
Do RVP ZV se zařazují Doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou součástí základního
vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. Doplňující vzdělávací obory je možné
využít pro všechny nebo jen pro některé žáky jako povinný nebo povinně volitelný vzdělávací obsah.
5.10.1 DALŠÍ CIZÍ JAZYK
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
2. stupeň
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
_ vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní
zásoby
_ rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám
_ rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje
_ rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na
otázku
_ používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
_ sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích,
vyplní základní údaje do formulářů
_ reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché
konverzace
_ napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických
struktur a vět
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
_ zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných
výrazů, poskytne požadované informace
Učivo
_ základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích – pozdrav, poděkování,
představování
_ jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost
_ tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje
_ slovní zásoba a tvoření slov – synonyma, antonyma, význam slov v kontextu
_ základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov –
věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
88
5.10.2 DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období
žák
_ zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla; dokáže
hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých
_ rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí
a přirozeně v nich jedná
_ zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání
_ spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace; prezentuje ji před spolužáky; sleduje
prezentace ostatních
_ reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z dramatického díla (divadelního, filmového,
televizního, rozhlasového)
Očekávané výstupy – 2. období
žák
_ propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů a emocí
vlastních i určité postavy
_ pracuje s pravidly hry a jejich variacemi; dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně
a přesvědčivě jednat
_ rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav;
zabývá se důsledky jednání postav
_ pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využívá přitom různých
výrazových prostředků
_ prezentuje inscenační tvar před spolužáky a na základě sebereflexe a reflexe spolužáků
a učitele na něm dále pracuje, sleduje a hodnotí prezentace svých spolužáků
_ reflektuje svůj zážitek z dramatického díla; rozlišuje na základě vlastních zkušeností
základní divadelní druhy
Učivo
ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY DRAMATICKÉHO JEDNÁNÍ
_ psychosomatické dovednosti – práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální
a neverbální komunikace
_ herní dovednosti – vstup do role, jevištní postava
_ sociálně komunikační dovednosti – spolupráce, komunikace v běžných životních situacích,
v herních situacích a v situacích skupinové inscenační tvorby, prezentace, reflexe a hodnocení
PROCES DRAMATICKÉ A INSCENAČNÍ TVORBY
_ náměty a témata v dramatických situacích – jejich nalézání a vyjadřování
_ typová postava – směřování k její hlubší charakteristice; činoherní i loutkářské prostředky
_ dramatická situace, příběh – řazení situací v časové následnosti
_ inscenační prostředky a postupy – jevištní tvar na základě improvizované situace
a minipříběhu; přednes
_ komunikace s divákem – prezentace, sebereflexe
RECEPCE A REFLEXE DRAMATICKÉHO UMĚNÍ
_ základní stavební prvky dramatu – situace, postava, konflikt
_ současná dramatická umění a média – divadelní, filmová, televizní, rozhlasová
a multimediální tvorba
_ základní divadelní druhy – činohra, zpěvohra, loutkové divadlo, pohybové a taneční divadlo
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
89
2. stupeň
Očekávané výstupy
žák
_ uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, dodržuje základy hlasové hygieny
a správného držení těla
_ propojuje somatické dovednosti při verbálním a neverbálním vyjádření, na příkladech doloží
souvislosti mezi prožitkem a jednáním u sebe i druhých
_ rozvíjí, variuje a opakuje herní situace (samostatně, s partnerem, ve skupině), přijímá herní
pravidla a tvořivě je rozvíjí
_ prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje
si analogie mezi fiktivní situací a realitou
_ přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu, ve
kterém přijímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci
jejího výsledku
_ rozpozná ve vlastní dramatické práci i v dramatickém díle základní prvky dramatu; pozná
základní divadelní druhy a dramatické žánry a jejich hlavní znaky; kriticky hodnotí
dramatická díla i současnou mediální tvorbu
Učivo
ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY DRAMATICKÉHO JEDNÁNÍ
_ psychosomatické dovednosti – práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální
a neverbální komunikace
_ herní dovednosti – vstup do role, jevištní postava; strukturace herní a jevištní situace
_ sociálně komunikační dovednosti – komunikace v běžných životních situacích, v herních
situacích a v situacích skupinové inscenační tvorby, prezentace, reflexe a hodnocení,
spolupráce, organizace tvůrčí skupinové práce
PROCES DRAMATICKÉ A INSCENAČNÍ TVORBY
_ náměty a témata v dramatických situacích – jejich nalézání a vyjadřování
_ práce na postavě – charakter, motivace, vztahy
_ konflikt jako základ dramatické situace – řešení konfliktu jednáním postav
_ dramatická situace, příběh – řazení situací v časové a příčinné následnosti, dramatizace
literární předlohy
_ inscenační tvorba – dramaturgie, režie, herecká práce, scénografie, scénická hudba a zvuk
_ komunikace s divákem – prezentace, sebereflexe
RECEPCE A REFLEXE DRAMATICKÉHO UMĚNÍ
_ základní stavební prvky dramatu – situace, postava, konflikt, téma, vrchol, gradace
_ základní dramatické žánry – komedie, tragedie, drama
_ základní divadelní druhy – činohra, loutkové divadlo, opera, opereta, muzikál, balet,
pantomima
_ současná dramatická umění a média – divadelní, filmová, televizní, rozhlasová
a multimediální tvorba
_ vybrané etapy a typy světového a českého divadla
_ výrazné osobnosti české a světové dramatické tvorby
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005
90
6 Průřezová témata
Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa
a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním
prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich
vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.
Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují Charakteristiku průřezového
tématu, v níž je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu v základním vzdělávání. Dále je
vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka jak
v oblasti vědomostí, dovedností a schopností, tak v oblasti postojů a hodnot. Obsah průřezových témat
doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů (v textu tučným
písmem). Každý tematický okruh obsahuje nabídku témat (činností, námětů). Výběr témat a způsob
jejich zpracování v učebních osnovách je v kompetenci školy.
Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují
propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně
ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost utvářet si
integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností.
Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na
1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV10. Všechna průřezová
témata však nemusí být zastoupena v každém ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinností
školy nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, jejich